Deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP MPEC-Konin Sp.z o.o.

Data publikacji strony internetowej 2020-03-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2020-03-23

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia :

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, zamieszczone jest też narzędzie służące zmianie kontrastu strony i wielkości czcionek.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Matuszewski e-mail bmatuszewski@mpec.konin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 2497337. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Test dostępności - [Uruchom]

Dostępność architektoniczna

Siedziba MPEC-Konin Sp. z o.o. przy ul. Gajowej 1 jest obiektem w pełni przystosowanym do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Na parkingu głównym wydzielone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a trzecie dodatkowe miejsce bezpośrednio przed wejściem do budynku. Bezpieczny i oznaczony podjazd wyposażony w pochylnię dla osób niepełnosprawnych ze ścianą osłonową i zadaszeniem prowadzi do szerokich drzwi wejściowych. Przed drzwiami wejściowymi zamontowany jest dzwonek na wysokości osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w celu komunikacji z pracownikami ochrony. Do dyspozycji osób niepełnosprawnych na parterze znajduje się przestronna toaleta z pełnym wyposażeniem. Wszelkie sprawy związane z usługą w ramach naszej działalności osoby z niepełnosprawnościami mogą załatwić w Biurze Obsługi Klienta znajdującego się na parterze budynku. Dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami konsultowane było z koordynatorem ds. dostępności Urzędu Miejskiego w Koninie w porozumieniu z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” w Koninie.