Służebność przesyłu

Służebność przesyłu została wprowadzona do kodeksu cywilnego w sierpniu 2008 roku, w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości gruntowych, na których znajdują się takie urządzenia. Ponadto służebność przesyłu ma na celu także ułatwienia dalszych inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwo przesyłowe (inwestycje planowane).

Służebność przesyłu określa zasady i zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe. Dotyczy to wszystkich elementów urządzeń przesyłowych, w tym w szczególności: konstrukcji i instalacji tworzących linie do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń o podobnym przeznaczeniu.

 MPEC – Konin Sp. z o.o. w celu budowy nowych sieci cieplnych dąży do formalno-prawnego uregulowania ich przyszłego przebiegu. Z właścicielami terenów, przez które będą przebiegały sieci cieplne zawiera umowy dotyczące służebności przesyłu. Umowy te zawierane są w formie aktu notarialnego, który szczegółowo określa zakres czynności, które przedsiębiorca przesyłowy może wykonywać w stosunku urządzeń ciepłowniczych zlokalizowanych na nieruchomości. Przedsiębiorca przesyłowy nie nabywa prawa własności do nieruchomości.

W sprawach, w których strony nie mogą osiągnąć porozumienia w drodze umowy, służebność przesyłu może być ustanowiona na drodze sądowej na podstawie wyroku lub orzeczenia sądu powszechnego.