O projekcie

 

Projekt

Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie.

Beneficjent

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o.

Zakres projektu

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ciepłowni geotermalnej z infrastrukturą oraz wykonanie odwiertu geotermalnego Konin GT-3.

Moc zainstalowana – 8,1 MWt, planowana roczna produkcja energii cieplnej ok. 159 tys. GJ.

Cel projektu

Produkcja energii cieplnej na bazie lokalnego źródła geotermalnego (odnawialnego).

Wskaźniki bezpośredniego rezultatu

  • spadek emisji gazów cieplarnianych o 6 746 Mg/rok.

Czas realizacji

2020-2023

Całkowity koszt realizacji projektu

  • 67 151 030,39 PLN

Dofinansowanie projektu z UE

  • 26 092 734,00 PLN 
  • Projekt pn. „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie” jest finansowany w ramach  wsparcia dotyczącego poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
  • Pożyczka w wysokości 17 800 000,00 PLN udzielona przez NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Wsparcie projektów realizowanych w ramach poddziałania 1.1.1, działań 1.2, 1.5, 1.6 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.