O projekcie

Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie.

W dniu 28.10.2020 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. zawarło z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie” 
w ramach  Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Całkowity koszt przedsięwzięcia pn. „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie” wynosi 60 575 931,14 zł brutto.

W ramach podpisanej umowy o dofinansowanie MPEC-Konin otrzyma bezzwrotną dotację w wysokości do 26 330 154,00 zł.

W dniu 29.06.2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o. o. zawarło  Umowę o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pn. „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie” celem uzupełnienia wkładu własnego.

Pożyczka w wysokości 15 000 000,00 zł udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest w ramach programu priorytetowego „Wsparcie projektów realizowanych w ramach podziałania 1.1.1., działań 1.2, 1.5, 1.6 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ciepłowni geotermalnej z infrastrukturą oraz wykonanie odwiertu geotermalnego Konin GT-3.  Planowane zakończenie budowy ciepłowni geotermalnej to IV kwartał 2022 roku. Podstawowym celem projektu jest produkcja energii cieplnej na bazie lokalnego źródła geotermalnego (odnawialnego). Projekt wpisuje się więc w politykę UE z zakresu ochrony środowiska, strategię bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz poprawę warunków rozwoju regionalnego. Moc zainstalowana wynosić będzie 8,1 MWt, a planowana roczna produkcja energii cieplnej blisko 159 tys. GJ. Warto podkreślić wpływ tej inwestycji na ochronę środowiska, bowiem szacowana roczna redukcja emisji CO2 wyniesie 6 746 Mg.

Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2022.