O projekcie

Budowa ciepłowni geotermalnej.

W dniu 28.10.2020 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o zawarło z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”  w ramach działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

MPEC-Konin otrzyma w ramach realizacji Projektu kwotę nie większą niż 24 141 132,00 zł. przy całkowitym koszcie projektu 56 088 436,04 zł brutto.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ciepłowni geotermalnej z infrastrukturą oraz wykonanie otwiertu geotermalnego Konin GT-3.  Planowane zakończenie budowy ciepłowni geotermalnej to IV kwartał 2022 roku. Podstawowym celem projektu jest produkcja energii cieplnej na bazie lokalnego źródła geotermalnego (odnawialnego). Projekt wpisuje się więc w politykę UE z zakresu ochrony środowiska, strategię bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz poprawę warunków rozwoju regionalnego.
Moc zainstalowana wynosić będzie 8,1 MWt, a planowana roczna produkcja energii cieplnej blisko 159 tys. GJ. Warto podkreślić wpływ tej inwestycji na ochronę środowiska, bowiem szacowana roczna redukcja emisji CO2 wyniesie 6 746 Mg.

Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2022.