O projekcie


Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie
  
W dniu 04-08-2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o zawarło z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu „Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie”  w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

MPEC-Konin otrzyma w ramach realizacji Projektu 4 129 732,96 zł. przy całkowitym koszcie projektu 6 035 990,53 zł brutto.

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie sieci ciepłowniczej w ul. Leśnej, likwidacji węzłów grupowych i sieci niskoparametrowych, budowie węzłów ciepłowniczych indywidualnych oraz budowie i przebudowie sieci wysokoparametrowych w ramach likwidacji węzłów grupowych na osiedlu Zatorze
i Piłsudskiego. Zlikwidowanych zostanie łącznie 8 węzłów grupowych, a w ich miejsce powstanie 29 węzłów indywidualnych. Łączna długość sieci objętej projektem wynosi 2,42 km, w tym długość sieci zmodernizowanej 1,15 km, a długość sieci wybudowanej 1,27 km.

Celem projektu jest zmniejszenie strat ciepła w procesie jego dystrybucji poprzez rozgrupowanie węzłów grupowych i likwidację sieci ciepłowniczych niskoparametrowych oraz przebudowę/budowę sieci wysokoparametrowych.

Wykonanie przebudowy pozwoli na:

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 2 730,33 GJ w ciągu roku,
  • spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 060,55 Mg/rok,

Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2023.