Komunikat w sprawie zmiany taryfy na wytwarzanie ciepła w kotłowni na osiedlu Cukrownia Gosławice od 1 sierpnia 2022r.

 

Szanowni Państwo.

Informuję, że z dniem 1 sierpnia 2022 roku MPEC-Konin Sp. z o.o. dla odbiorców ciepła z grupy taryfowej A5 wprowadza do stosowania zmianę taryfy w zakresie wytwarzania ciepła w kotłowni nr 1 zlokalizowanej na osiedlu Cukrownia Gosławice w Koninie. Powodem zmiany jest istotna i nieprzewidziana zmiana warunków wykonywania działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła w oparciu o węgiel. Zmiana cen wynika tylko i wyłącznie ze wzrostu planowanych kosztów paliwa. Do kalkulacji przyjęto średnią ważoną cenę węgla, która uwzględnia posiadane zapasy węgla. Pozostałe dane i koszty w kalkulacji nowych cen ciepła Spółka przyjmuje na dotychczasowym poziomie. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w kraju brakuje węgla, a ceny są na rekordowo wysokim poziomie. Obecnie cena węgla jest 3-krotnie wyższa od ceny uwzględnionej w obowiązującej taryfie dla ciepła. Działania MPEC-Konin zmierzają do zabezpieczenia w pełni zapasów węgla na kolejny sezon grzewczy. Informacje rynkowe wskazują, że niedobory węgla będą się utrzymywać, a jego ceny będą jeszcze rosły.

Nowe ceny ciepła od 1 sierpnia 2022r. wynoszą:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto/z VAT/
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
349 749,06 367 236,51
rata miesięczna
zł/MW/m-c
29 145,76 30 603,05
2. Cena ciepła zł/GJ 89,27 93,73

3.

Cena nośnika zł/m3 26,84 28,18


Średni wzrost cen ciepła wynosi 63,82%, co przełoży się na średnioroczny wzrost opłat za dostawę ciepła o 54%. Do cen i stawek opłat netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Prezes Zarządu
MPEC - Konin Sp. z o.o.

Sławomir Lorek