Komunikat w sprawie nowej taryfy dla ciepła MPEC-Konin Sp. z o.o. od 05 stycznia 2023r.

Szanowni Państwo.

Informuję, że od 5 stycznia 2023r. MPEC – Konin Sp. z o.o. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami nową taryfę dla ciepła. Taryfa została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OPO.4210.78.2022.ASz1 z dnia 15 grudnia 2022r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 833 (2093) w dniu 15 grudnia 2022r.

Nowe stawki opłat za usługi przesyłowe od 5 stycznia 2023r. wynoszą:

L.p. Stawka opłaty Jednostka miary Grupa odbiorców
A1 A2/A3 A4 A5

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok
netto 103 928,73 90 233,98 103 917,13 50 236,98
brutto
/z VAT/
127 832,34 110 987,80 127 818,07 61 791,49
rata miesięczna zł/MW/m-c netto 8 660,73 7 519,50 8 659,76 4 186,42
brutto
/z VAT/
10 652,70 9 248,99 10 651,50 5 149,30

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 22,32 25,12 21,94 13,94
brutto
/z VAT/
27,45 30,90 26,99 17,15

Ceny ciepła dla odbiorców z grup taryfowych A1, A2, A3 i A4 (na podstawie cen źródeł ciepła – PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. i MZGOK Sp. z o.o.) od 5 stycznia 2023r. wynoszą:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto/z 23% VAT/
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
188 880,54 232 323,06
rata miesięczna
zł/MW/m-c
15 740,05 19 360,26
2. Cena ciepła zł/GJ 72,88 89,64

3.

Cena nośnika zł/m3 15,24 18,75

Ceny netto wytwarzania ciepła w kotłowni pozostają na dotychczasowym poziomie.
Do cen i stawek opłat brutto przyjęto podatek VAT według stawki 23%, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2023r.

Prezes Zarządu
MPEC-Konin Sp. z o.o.

Sławomir Lorek