Kodeks etyki

I. Preambuła.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-KONIN Sp. z o.o. stosuje szeroko rozumiane zasady „Fair Play” wobec swoich partnerów biznesowych, stwarza i doskonali standardy zachowań w obszarze etyki biznesu. Spółka dąży do tego, aby być postrzeganą przez swoje otoczenie jako uczciwy, solidny i rzetelny partner.

Kodeks etyczny jest istotnym narzędziem doskonalenia standardów postępowania zarówno w relacjach wewnętrznych firmy jak i zewnętrznych. Stanowi rodzaj drogowskazu etycznego dla wszystkich pracowników firmy.

Niniejszy Kodeks etyki stanowi zbiór zasad, wartości i standardów zachowań etycznych jakie MPEC-KONIN Sp. z o.o. deklaruje się przestrzegać w poszczególnych obszarach swojej działalności.

Najważniejszym zadaniem Kodeksu jest wyznaczenie wzorów zachowań pracowników firmy, które budują uznanie oraz zaufanie wśród klientów, kontrahentów oraz szeroko rozumianego otoczenia firmy.

Reputacja firmy jest niezwykle ważnym składnikiem wartości Spółki i każdy pracownik na swoim stanowisku pracy maswój udział w budowaniu tej wartości. Dlatego znajomość oraz przestrzeganie zasad określonych w Kodeksie dotyczy każdego  pracownika na wszystkich szczeblach hierarchii.

Niniejszy kodeks powstał w oparciu o podstawowe wartości wynikające z misji oraz polityki firmy.

II. Misja firmy.

Nadrzędnym celem działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest ciągła i niezawodna dostawa ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Dajemy temu wyraz w naszej misji, która brzmi:

"Ogrzej się w kręgu naszego ciepła"

Wyrażamy w ten sposób orientację na spełnienie potrzeb, oczekiwań i wymagań naszych Klientów, a w swojej codziennej działalności dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełną satysfakcję Klientom. Dążymy do umacniania stabilnej pozycji wytwórcy i dystrybutora ciepła jako niezawodnego i godnego zaufania partnera w pełni spełniającego oczekiwania Klienta, ciągle podnoszącego jakość świadczonych wyrobów i usług w warunkach przyjaznych dla środowiska przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.

III. Zbiór najważniejszych wartości respektowanych w Spółce.

 1. Orientacja na klienta.
 2. Uczciwość.
 3. Solidność.
 4. Rzetelność.
 5. Praworządność.
 6. Przejrzystość działań.
 7. Pracowitość i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 8. Równorzędne i bezstronne traktowanie każdego klienta i kontrahenta.
 9. Poszanowanie godności każdego pracownika.
 10. Dążenie do rozwoju.
 11. Poszanowanie środowiska.
 12. Odpowiedzialność społeczna.

IV. Zbiór standardów  postępowania w poszczególnych obszarach działalności Spółki.
A. Relacje z Klientami.

 1. Traktujemy swoich Klientów z życzliwością, otwartością i szacunkiem, pamiętając o zasadzie, że ostatecznie to klient jest naszym pracodawcą.
 2. Wykonujemy wszystkie prace i usługi na rzecz Klientów terminowo z najwyższą starannością, zgodnie z posiadaną fachową wiedzą, mając świadomość osobistej odpowiedzialności za naszą pracę. 
 3. Stosujemy  dla wszystkich Klientów jednakowe, zgodne z obowiązującym prawem, jasne zasady w zakresie podłączeń do sieci ciepłowniczej, sprzedaży ciepła oraz świadczonych usług związanych z ciepłownictwem.
 4. Staramy się spełnić oczekiwania Klienta, a jeżeli jest to niemożliwe ze względów technicznych czy ekonomicznych, zawsze wyjaśniamy przyczyny takiej sytuacji.
 5. Udzielamy swoim Klientom wyłącznie prawdziwych i rzetelnych informacji na temat dostępności do świadczonych przez siebie usług, zasad ich realizacji oraz cen. 
 6. Organizujemy  prace modernizacyjne i remontowe sieci ciepłowniczej i urządzeń grzewczych tak, aby przerwy w dostawie ciepła dla naszych Odbiorców były jak najmniej uciążliwe.
 7. Dotrzymujemy terminów określonych w umowach, złożonych obietnic oraz  zgodnie z przyjętymi w umowach i regulaminach standardami  odpowiadamy na pisma, emaile i telefony.
 8. W przypadku uzasadnionych reklamacji Klienta wprowadzamy działania korygujące, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. 
 9. Dbamy o bezpieczeństwo danych naszych Klientów oraz przestrzegamy zasad poufności.
 10. Stosowana przez nas reklama produktów i usług jest uczciwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
 11. W relacjach z Klientami każdy pracownik Spółki osobiście dba o pozytywny wizerunek Spółki.

B. Relacje z kontrahentami.

 1. Relacje z kontrahentami  budujemy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, regulaminy wewnętrzne oraz określone jasne i transparentne reguły współpracy.
 2. Dajemy jednakowe szanse nawiązania współpracy wszystkim wykonawcom, dostawcom towarów i usług, nie  dyskryminując żadnych  podmiotów.
 3. Przy wyborze dostawcy opieramy się na faktycznych zaletach oferowanego produktu lub usługi. 
 4. Nie nadużywamy wobec naszych kontrahentów pozycji ekonomicznej Spółki.
 5. Nie przyjmujemy od naszych dostawców dodatkowych korzyści materialnych innych niż określone w zawartych umowach.
 6. Nie proponujemy naszym kontrahentom dodatkowych korzyści materialnych innych niż określone w zawartych umowach.
 7. Terminowo (zgodnie z zawartymi umowami) regulujemy wszelkie zobowiązania finansowe wobec naszych dostawców.
 8. Przestrzegamy poufności danych handlowych dotyczących kontrahentów.

C. Relacje z konkurencją.

 1. Respektujemy i szanujemy prawo Klienta do wolnego wyboru dostawcy usług i produktów.
 2. Nie  podważamy reputacji i dobrego imienia konkurencji. Nie rozsiewamy fałszywych informacji o konkurencji.
 3. Informacje dotyczące konkurencji pozyskujemy z legalnych i ogólnie dostępnych źródeł.
 4. Pracownicy Spółki w kontaktach z pracownikami konkurencji nie przekazują informacji poufnych, dotyczących cen, warunków sprzedaży, dostawców, stosowanych technologii i wszystkich innych wrażliwych informacji dotyczących oferowanych produktów i usług.

D. Relacje pracownicze. 

 1. Szanujemy godności każdego pracownika bez względu na zajmowane firmie stanowisko.
 2. Wprowadzamy zakaz dyskryminacji pracowników ze względu na wiek, płeć, stan cywilny, wyznanie, poglądy polityczne, pochodzenie.
 3. Nie stosujemy form przymusu psychicznego i fizycznego, a także nie tolerujemy molestowania seksualnego.
 4. Respektujemy  przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności dbamy o najwyższe standardy bezpieczeństwa na każdym stanowisku pracy.
 5. Zapewniamy pracownikom możliwość rozwoju poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 6. We wzajemnych relacjach pracowniczych respektujemy zasadę szacunku, wzajemnej pomocy oraz  wspierania w realizacji powierzonych zadań i celów Spółki.
 7. Staramy się rozwiązywać spory w sposób polubowny, tworząc atmosferę koleżeństwa i wzajemnego poszanowania.
 8. Stosujemy jasne i przejrzyste zasady wynagradzania i motywowania pracowników.
 9. Nie czerpiemy nieuprawnionych korzyści osobistych i materialnych w związku z pełnioną w Spółce funkcją czy zajmowanym stanowiskiem.
 10. Przestrzegamy zakazu działalności konkurencyjnej wobec MPEC-KONIN oraz zakazu pracy na rzecz konkurencyjnych firm jako pracownik, konsultant, doradca i w każdej innej formie.

E. Odpowiedzialność społeczna.

 1. Zysk nie jest dla Spółki  pierwszoplanowym celem. Działalność jaką prowadzimy traktujemy jako służbę społeczną. 
 2. Dbamy o konkurencyjność cenową ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Jednocześnie zabiegamy o zrównoważony rozwój Spółki oraz bezpieczeństwo i niezawodność sieci ciepłowniczych i urządzeń grzewczych należących do firmy.
 3. W miarę posiadanych środków wspieramy akcje i imprezy o charakterze sportowym, oświatowym, kulturalnym na rzecz społeczności lokalnej.
 4. Stosujemy technologie przyjazne dla środowiska naturalnego oraz sprzyjające poszanowaniu energii.
 5. W trosce o środowisko naturalne respektujemy wszelkie normy poszanowania środowiska oraz propagujemy edukację ekologiczną w otoczeniu.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Kodeks etyki MPEC-KONIN Sp. z o.o. został wprowadzony w życie z dniem 27 sierpnia 2014r. uchwałą Zarządu Spółki, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowej.
 2. Postanowienia Kodeksu obowiązują wszystkich pracowników Spółki bez względu na zajmowane stanowisko. Każdy pracownik zobowiązany jest znać i bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w niniejszym dokumencie.
 3. Kodeks etyki publikuje się do wiadomości pracowników, klientów, kontrahentów na stronie internetowej MPEC-KONIN Sp. z o.o. oraz stronie BIP.
 4. Każdy pracownik Spółki może wnosić swoje uwagi, zapytania oraz wnioski o rozszerzenie zasad Kodeksu  do Pełnomocnika Zarządu ds. Kodeksu etyki.
 5. Pełnomocnikiem Zarządu ds. Kodeksu etyki jest Kierownik Działu Organizacji i Spraw Pracowniczych.

Prezes Zarządu
Sławomir Lorek