Metody doręczania dokumentów elektronicznych

Wymagania i metody doręczania dokumentów elektronicznych
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych - link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP),

I

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych (wspólne dla wszystkich metod doręczania)

a) Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP - nie dotyczy m. in. udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

b) MPEC-Konin Sp. z o.o. akceptuje wszystkie formaty załączników zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, m.in.:
   • .xls, .xlsx dla MS Excel,
   • .txt dokument tekstowy,
   • .gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
   • .pdf plik z Adobe Acrobat Reader,
   • .zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
   • .rar pliki skompresowane w formacie RAR,
   • .ppt dla MS PowerPoint,
   • .odt edytor tekstu OpenOffice Writer,
   • .ods arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc,
   • .odp program do tworzenia prezentacji OpenOffice Impress (odpowiednik programu PowerPoint).
c) Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
d) Dokumenty lub maile zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów - nie zostaną podjęte czynności związane z załatwieniem sprawy.

II

Metody doręczania dokumentów elektronicznych

a) za pomocą elektronicznej skrzynki nadawczej(ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):

/mpec--konin/SkrytkaESP 
wyślij dokument przez ePUAP

b) za pomocą poczty elektronicznej *
Dokument elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu można także wysłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpec.konin.pl

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument korzystając z ePUAP. (W tej formie nie jest możliwe wystawienie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia UPP)
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania za pomocą poczty elektronicznej - 20 MB.

*Zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W przypadku gdy:
1) w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,
2) w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy - inny niż ogólny
- przesyłki złożone poprzez pocztę elektroniczną uważa się za wniesione nieskutecznie.