Charakterystyka systemu

 MPEC-Konin Sp. z o.o. dostarcza ciepło swoim mieszkańcom za pośrednictwem dwóch sieci ciepłowniczych:

Sieć nr 1 zasilana jest z dwóch źródeł ciepła

  1. Źródło nr 1 - Elektrownia Konin- Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A.
  2. Źródło nr 2 – Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZTUOK) - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Podstawowym źródłem ciepła dla systemu ciepłowniczego Konina  jest Elektrownia Konin. System ciepłowniczy jest systemem  wodnym  pracującym  z regulacją jakościowo – ilościową w okresie sezonu grzewczego z parametrami 130/710C oraz z regulacją ilościową ze stałą temperaturą wody zasilającej 700C w okresie poza sezonem. W normalnych warunkach poza sezonem grzewczym pracuje tylko źródło nr 1. W sytuacji przerwy remontowej lub awarii w źródle nr 1, dostawa ciepła do sieci ciepłowniczej na wniosek Dyspozytora sieci może być realizowana, ze źródła nr 2 z podwyższoną temperaturą zasilania do 800C.
Ciepło dostarczane jest do odbiorców siecią nr 1, której początki powstania sięgają lat 60-tych Z Elektrowni Konin w kierunku południowym wyprowadzone zostały dwie magistrale ciepłownicze 2xDN800 oraz 2xDN600, obecnie magistrala DN 600 wyłączona jest z ruchu i utrzymywana w rezerwie. Źródło nr 2 włączone jest w sieć magistralną DN 800 przyłączem DN 250 w odległości 1100 m od źródła nr 1.

Do komory rozdzielczej w Marantowie magistrale ciepłownicze 2xDN800 oraz 2xDN600 przebiegają równolegle. Od tej komory wzdłuż ul. Przemysłowej miasto zasilane jest magistralą 2xDN500, natomiast w kierunku zachodnim odgałęzia się magistrala 2xDN700, która zasila po drodze do lewobrzeżnej części miasta Konina osiedla: Zatorze, Chorzeń oraz Osiedle III. Zasadniczo system ciepłowniczy jest systemem promieniowym, jednak jego część wykonana jest w układzie pierścieniowym, co podnosi niezawodność dostaw ciepła dla znacznej części odbiorców w Koninie prawobrzeżnym. Dzięki dwóm pierścieniom realizowanym przez magistralę Osiedla Zatorze – 2xDN500, oraz osiedla III – 2xDN300 istnieje możliwość wykonania alternatywnych połączeń obejmujących wybrane rejony miasta. W źródłach utrzymywane jest stałe ciśnienie dyspozycyjne zadysponowane przez Dyspozytora sieci.

W głównych komorach zasilających poszczególne osiedla zamontowane są regulatory różnicy ciśnień, które niezależnie od zmieniających się przepływów utrzymują w sieci rozdzielczej ciśnienie dyspozycyjne o stałej wartości. Parametry w sieci ciepłowniczej monitorowane są w dziewięciu komorach rozmieszczonych na sieci magistralnej. Uzupełnieniem  informacji o pracy sieci ciepłowniczej są dane, z monitoringu węzłów cieplnych i zdalnego odczytu ciepłomierzy.

W 2009 roku w związku z likwidacją Cukrowni Gosławice, MPEC – Konin przejął obowiązek dostarczania energii cieplnej mieszkańcom osiedla Cukrownia Gosławice i wybudował nową lokalną kotłownię o mocy zainstalowanej 1,54 MW, która produkuje ciepło doprowadzane do odbiorców siecią nr 2.

Sieć nr 2 pracuje z parametrami 90/700C. Jest to w większości stara sieć przejęta od poprzednich właścicieli. Sieć ma układ promieniowy.

Obiekty przyłączone są do sieci w sposób bezpośredni (bez zmiany parametrów). Wszystkie obiekty na granicy własności i eksploatacji (sieć – instalacja) wyposażone są w ciepłomierze, co wpływa na racjonalizację zużycia energii cieplnej przez odbiorców.