Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina

W marcu 2018 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. zawarło z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. MPEC-Konin otrzymał w ramach realizacji projektu 12 463 988,34 zł. Z uwagi na to, że całe przedsięwzięcie kosztować będzie około 27 534 503,47 zł. oprócz środków z NFOŚiGW spółka przeznaczy na jego realizację środki własne. W ramach przebudowy sieci ciepłowniczej w latach 2018–2021 wykonane zostanie 16 zadań w zakresie średnic od Dn 40 mm do Dn 1000 mm. Łączna długość przebudowy i budowy sieci objętej projektem wynosi około 7,5 km, a długość sieci likwidowanej to około 6,7 km. Przebudowa systemu ciepłowniczego Konina spowoduje jego optymalizację, tzn. dostosowanie przewymiarowanych sieci magistralnych (głównie napowietrznych) i rozdzielczych do aktualnych potrzeb. Wykonanie przebudowy pozwoli na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 39 129 GJ w ciągu roku, spadek emisji gazów cieplarnianych o 6 624 Mg/rok, poprawi hydraulikę sieci ciepłowniczej, skróci czas dopływu wody ciepłowniczej do najdalej oddalonych od źródeł ciepła odbiorców. Zakres robót w latach 2020 – 2021 obejmuje budowę, przebudowę i likwidację sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Aleje 1-go Maja, Plac Górnika, Bydgoska, Dworcowa, Poznańska, Hurtowa, Ogrodowa, Spółdzielców, na wyspie Pociejewo w rejonie ulic Podwale, Wiejskiej oraz od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wał Tarejwy. Zakończenie całości prac planowane jest na koniec roku 2021.