Zawarto umowę z wykonawcą II etapu przebudowy sieci ciepłowniczej

W dniu 2 kwietnia 2019 roku, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. została podpisana umowa pomiędzy Zamawiającym, MPEC – Konin Sp. z o.o.,
a wybranym w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania Wykonawcą Przedsiębiorstwem Specjalistycznym ENERGOTERM Sp. z o.o. z Torunia na „Przebudowę systemu ciepłowniczego miasta Konina zadanie B – Przebudowa sieci ciepłowniczej dla zadania nr B/9 i B/16b – etap I.”

MPEC – Konin reprezentowali: Prezes Zarządu Pan Stanisław Jarecki i Dyrektor Ekonomiczno
Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent – Maria Górska, natomiast ENERGOTERM Prezes Zarządu Pan Adam Janocha i Prokurent Pan Krzysztof Lipiński.

 Podpisana umowa jest drugim etapem realizacji robót, na który MPEC – Konin otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła na przesyle oraz optymalizacja pracy systemu ciepłowniczego i poprawa jego funkcjonalności hydraulicznej.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu na okres czterech lat: 27 534 503,47 PLN.

Planowane dofinansowanie na realizację projektu na okres czterech lat: 12 463 988,34 PLN.

W ramach projektu zostanie wybudowane 3,55 km i  zmodernizowane 3,96 km sieci ciepłowniczej.

Termin realizacji  Projektu : lata  2018 – 2021.

 Roboty zaplanowane do realizacji na  rok 2019 to:

  • lewobrzeżna część Konina, w ulicach: Kościuszki, Zagórowska, Parowa, Szpitalna,
  • prawobrzeżna część Konina, w ulicach: Bydgoska, Plac Górnika.