Coraz lepsza jakość ciepła

Miejski system ciepłowniczy zasilany jest aktualnie z Elektrowni Konin (źródło nr 1) oraz z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (źródło nr 2).
W celu zapewnienia optymalnych warunków dostawy ciepła, dyspozytor sieci MPEC-Konin przeprowadza regulację temperatury nośnika ciepła ze źródeł co
6 godzin, uwzględniając prognozę pogody i aktualną temperaturę zewnętrzną. Parametry potrzebne do regulacji ciepła pobierane są z własnej stacji meteorologicznej. Do dyspozycji jest również system telemetrii monitorujący parametry w źródłach ciepła oraz punktach węzłowych sieci magistralnej. Analiza tych danych umożliwia sprawne zarządzanie pracą systemu ciepłowniczego, a także pozwala na szybkie informowanie pracowników MPEC-Konin o zakłóceniach w przesyle, co z kolei umożliwia podjęcie bezzwłocznych działań naprawczych i korygujących. Dzięki tak szybkim reakcjom, odbiorcy „nie odczuwają” krótkich przerw w dostawie ciepła.
Jedną z kluczowych kwestii, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość dostaw ciepła do odbiorców oraz zapewniają jego wysokie standardy jakościowe jest systematyczna modernizacja infrastruktury ciepłowniczej. Realizowane przez spółkę inwestycje powodują z jednej strony ograniczenie
w znacznym stopniu strat na przesyle energii cieplnej, z drugiej natomiast wzrost szybkości dostawy ciepła o odpowiedniej temperaturze. Skrócony zostaje czas dopływu wody ciepłowniczej do najdalej oddalonych od źródeł ciepła odbiorców. Jeszcze niedawno ciepło o wymaganych parametrach docierało do najdalszych osiedli Konina w czasie około 18 godzin. Obecnie dzięki zmniejszeniu średnic sieci magistralnych ciepło dopływa tam w czasie o połowę krótszym. Dodatkowo do najbardziej oddalonych od źródeł ciepła odbiorców dopływa czynnik grzewczy o wyższej temperaturze niż dotychczas.
Oprócz aspektów technicznych, modernizacja systemu ciepłowniczego wpływa również na krajobraz miasta. Niezbyt efektowna wizualnie, przewymiarowana magistrala napowietrzna, zostanie częściowo zdemontowana i zastąpiona nową podziemną magistralą z rur preizolowanych.
6 marca 2018 roku MPEC–Konin Sp. z o.o. zawarł z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę  na dofinansowanie projektu „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina”. W latach 2018–2021 zostało i zostanie wykonanych 16 zadań przebudowy systemu ciepłowniczego, mających na celu optymalizację przewymiarowanych sieci magistralnych.

Zakres, podział oraz czas realizacji poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela:

 

MPEC-Konin Sp. z o.o. jest dziś  dobrze zorganizowanym i nowoczesnym przedsiębiorstwem, dbającym o wysoką jakość świadczonych  usług. Naszym priorytetem są również działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.