Przebudowa węzłów ciepłowniczych na osiedlu Zatorze i sieci ciepłowniczej w ul. Leśnej

Wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o. o.  o dofinansowanie przebudowy grupowych węzłów  na osiedlu Zatorze i sieci ciepłowniczej na ul. Leśnej otrzymał pozytywny wynik z oceny merytorycznej w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie” w ramach projektu Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, konkurs zamknięty nr POIŚ.01.05.00-IW.03-00-K05/19 uzyskało dofinansowanie w wysokości 4 129 732,96 zł. przy całkowitym koszcie projektu 6 035 990,53 zł brutto. (dofinansowanie stanowi 85%). Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie sieci ciepłowniczej w ul. Leśnej, likwidacji węzłów grupowych i sieci niskoparametrowych, budowie węzłów ciepłowniczych indywidualnych oraz budowie i przebudowie sieci wysokoparametrowych w ramach likwidacji węzłów grupowych na osiedlu Zatorze. Zlikwidowanych zostanie 8 węzłów grupowych, z czego 7 na osiedlu Zatorze, 1 na osiedlu Sikorskiego a w ich miejsce powstanie 29 węzłów indywidualnych. Łączna długość sieci objętej projektem wynosi około 2,9 km, w tym długość sieci zmodernizowanej i wybudowanej wyniesie około 2,4 km, a długość sieci likwidowanej około 0,5 km. Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2023.