Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina

Z początkiem listopada 2020 roku rozpoczęły się prace związane z IV, ostatnim etapem Przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina. W ramach tego etapu  aktualnie wykonywane są następujące zadania:

  • Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Ogrodowej i Poznańskiej ( zad. nr 15c),
  • Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku pomiędzy wałami Kanału Ulgi i rzeki Warty (zad. nr 3b).

Na przebudowę systemu ciepłowniczego MPEC – Konin otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła na przesyle oraz optymalizacja pracy systemu ciepłowniczego i poprawa jego funkcjonalności hydraulicznej. Planowany całkowity koszt realizacji projektu na okres czterech lat to kwota 27 534 503,47 PLN przy planowanym dofinansowaniu 12 463 988,34 PLN. W ramach projektu zostanie wybudowane 3,55 km i zmodernizowane 3,96 km sieci ciepłowniczej.

Generalnym wykonawcą robót, wybranym w marcu 2020 roku w postępowaniu przeprowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego  jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. z Torunia. To na jego wniosek, po zawarciu odpowiedniego Aneksu do Umowy, prace przewidziane do realizacji w roku 2021 rozpoczęły się w listopadzie bieżącego roku. MPEC – Konin wyraził zgodę na wcześniejsze ich rozpoczęcie, z uwagi na fakt, iż nie powodują one zakłóceń i przerw w dostawie ciepła do odbiorców, a jednocześnie pozwalają Wykonawcy na wykorzystanie wolnych mocy przerobowych.

Roboty ziemne przy budowie sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Poznańskiej.
Sieć ciepłownicza w rejonie ul. Ogrodowej.
Roboty ziemne przy budowie sieci ciepłowniczej w rejonie Trasy Warszawskiej na terenie stadionu miejskiego.
Sieć ciepłownicza w rejonie Trasy Warszawskiej na terenie stadionu miejskiego.