Kontrole zewnętrzne

Rejestr kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w MPEC-KONIN Sp. z o.o.

Lp.

Data kontroli

Organ kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli

Zalecenia pokontrolne oraz zastosowane środki pokontrolne

1

2

3

4

5

1

21.01.2015-

-02.02.2015

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddziała Poznań Wydział Kontroli Płatników Składek

61-361 Poznań, ul. Starołęcka 31

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek,

Ustalanie uprawnień do świadczeń
z ubezpieczeń społecznych
i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Zakres kontroli 01/2011 – 12/2013

Nie stwierdzono nieprawidłowości

2

24.11.2015-
-24.11.2015

Urząd Miejski w Koninie Wydział Zarządzania Kryzysowego i ochrony Ludności

62-500 Konin, Plac Wolności 1

Zasady współdziałania Spółki w ramach stałego dyżuru Prezydenta Miasta Konina

Nie stwierdzono nieprawidłowości

3

25, 30, 31.05.2017r. 02,05,06,08,09,12.06.2017r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddziała Poznań Wydział Kontroli Płatników Składek

61-361 Poznań, ul. Starołęcka 31

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Zakres kontroli : 01/2014 - 12/2016

 

W okresie objętym kontrolą dokonywano rozliczeń z tytułu wypłacanych świadczeń
i zasiłków zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

4

11.07.2017r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szczepanowskiego 15A , 60-541 POZNAŃ

Kontrola umowy dot. „Przebudowy sieci Dn 350 – zasilanie Osiedla Va w Koninie”

Czynności kontrolne obejmowały : weryfikacja dokumentów postępować o udzielenie zamówień, kontrola oznakowania przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków WFOŚiGW, protokołu odbioru końcowego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentów finansowych,. Przeprowadzono wizję lokalną w terenie,

Nie wydano zaleceń pokontrolnych

5

01.2019 - 02.2019r.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Realizacja obowiązki uzyskania oszczędności energii.

Realizacja przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Wykorzystanie środków pomocowych na wspieranie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Efekty wykorzystania pomocy.

Wykonanie audytu energetycznego.

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości

6

18-19.09.2019r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie ul. Staszica 16, 62-500 KONIN

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska pracy (czynników szkodliwych w tym również biologicznych, czynników chemicznych w tym również czynników biobójczych, czynników rakotwórczych i mutagennych, dokumentację zdrowotną pracowników oraz zaświadczeń dot. szkolenia pracowników, a także bieżący stan sanitarny
i techniczny pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych) 

Nie stwierdzono nieprawidłowości

 


Opublikował: Bartosz Matuszewski
Publikacja dnia: 25.03.2020, 19:11
Dokument oglądany razy: 1 694
Podpisał: Ireneusz Matiuszko
Dokument z dnia: 25.03.2020