Taryfa opłat 2017

Szanowni Państwo

Informuję, że od 1 września 2017r.  MPEC – Konin Sp. z o.o. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami nową taryfę dla ciepła.Taryfa została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OPO.4210.31.2017.ASz1 z dnia 9 sierpnia 2017r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 9 sierpnia 2017r. pod poz.5433.
Nowe stawki opłat za usługi przesyłowe od 1 września 2017r. wynoszą:

L.p. Stawka opłaty Jednostka miary Grupa odbiorców
A1 A2/A3 A4 A5

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok
netto 58 529,31 47 081,50 58 390,03 27 479,77
brutto
/z VAT/
71 991,05 57 910,25 71 819,74 33 800,12
rata miesięczna zł/MW/m-c netto 4 877,44 3 923,46 4 865,84 2 289,98
brutto
/z VAT/
5 999,25 4 825,86 5 984,98 2 816,68

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 13,66 13,85 13,65 8,12
brutto
/z VAT/
16,80 17,04 16,79 9,99

Wszelkich informacji dotyczących taryfy udziela Biuro Obsługi Klienta w Koninie, tel. (63) 24 97 442lub (63) 24 97 444 w godz. od 1000 do 1500 każdego dnia roboczego.

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Stanisław Jarecki

TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK
DO  DECYZJI  PREZESA  URE
z  9  sierpnia 2017r.
nr OPO.4210.31.2017.ASz1

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów

 1. ustawa – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j.Dz. U. z 2017  r.,  poz. 220 ze zmianami),
 2. rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),
 3. rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
 4. sprzedawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o., ul. Gajowa 1,                 62 - 510 Konin,
 5. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 6. odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek,
 7. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
 8. ZE PAK S.A. - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.,
 9. MZGOK Sp. z o.o. – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie,
 10. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
 11. sieć ciepłownicza nr 1 – sieć zlokalizowana na terenie miasta Konina, zasilana z dwóch obcych źródeł ciepła,  należących do ZE PAK S.A. oraz MZGOK Sp. z o.o.,
 12. sieć ciepłownicza nr 2 – sieć zlokalizowana na Osiedlu Cukrownia Gosławice na terenie Konina, zasilana ze źródła ciepła, należącego do sprzedawcy,
 13. instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
 14. obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 15. przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z  instalacjami odbiorczymi w obiektach,
 16. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 17. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
 18. układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
 19. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

 

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

 1. przesyłania i dystrybucji ciepła - decyzja nr PCC/51/263/U/2/98/RS z 15 września 1998 r. ze zmianami;
 2. obrotu ciepłem - decyzja nr OCC/18/263/U/2/98/RS z 15 września 1998 r. ze zmianami.

 

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono cztery grupy odbiorców:

Grupa A1  –  odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 1 do indywidualnych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę;
Grupa A2/A3 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 1 do węzłów cieplnych, będących własnością odbiorcy;
Grupa A4    – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą  nr 1 do grupowych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę;
Grupa A5   - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 2 do rozdzielaczy w budynkach, będących własnością i eksploatowanych przez odbiorców.

 

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat

 1. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła

L.p.

Stawka opłaty

Jednostka miary

Grupa odbiorców
A1 A2/A3 A4 A5

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok

58 529,31 47 081,50 58 390,03 27 479,77
rata miesięczna zł/MW/m-c 4 877,44 3 923,46 4 865,84 2 289,98
2. stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ 13,66  13,85  13,65  8,12 

 

2. Sprzedawca oprócz stawek opłat zawartych w taryfie stosuje w rozliczeniach:
a) dla grup odbiorców A1, A2/A3, A4:
- średnioważoną cenę za zamówioną moc cieplną obliczoną według następującego algorytmu 

              Cms = 0, 887 x Cmc1 + 0,113 x Cmc2

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Cms – średnioważona cena za zamówioną moc cieplną
Cmc1 - cena za zamówioną moc cieplną wg taryfy ZE PAK S.A.
Cmc2 - cena za zamówioną moc cieplną wg taryfy MZGOK Sp. z o.o.

-  średnioważoną cenę ciepła ustaloną według algorytmu podanego poniżej 

              Ccs = 0, 900 x Ccc1 + 0,100 x Ccc2

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ccs – średnioważona cena ciepła
Ccc1 - cena ciepła wg taryfy ZE PAK S.A.
Ccc2 - cena ciepła wg taryfy MZGOK Sp. z o.o.

-cenę nośnika ciepła ustaloną w taryfie ZE PAK S.A.

b) dla grupy odbiorców A5 wg cen ustalonych przez sprzedawcę zgodnie z  §  19-20 rozporządzenia taryfowego.

3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Średnica przyłącza

Jednostka miary

Stawka opłaty netto

20 mm

zł/mb

376,27

25 mm

zł/mb

381,21

32 mm

zł/mb

360,69

40 mm

zł/mb

370,10

50 mm

zł/mb

402,46

65 mm

zł/mb

447,74

Przedstawione w pkt 1 i 3 stawki opłat (netto) nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

CZĘŚĆ V

Zasady ustalania stawek opłat

Stawki opłat określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w § 11, 12, 22- 23 rozporządzenia taryfowego.
Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie § 7 ust. 8 i § 25 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania  przez odbiorcę  warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
- udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

CZĘŚĆVII

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

 1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych stawek opłat.
 3. O zmianach cen wprowadzonych przez ZE PAK S.A. oraz MZGOK Sp. z o.o. lub zmianach cen wprowadzonych przez sprzedawcę, sprzedawca zawiadomi odbiorców pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen.