Taryfa opłat 2015

Szanowni Państwo

Informuję, że z dniem 1 sierpnia 2015 roku MPEC-Konin Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-4210-11(7)/2015/263/XIV/JPi z dnia 30 czerwca 2015r. Powyższa Decyzja wraz z nową taryfą została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 30 czerwca 2015r. pod poz. 4068. Nowe stawki opłat netto za usługi przesyłowe od 1 sierpnia 2015r. wynoszą:

L.p.

Stawka opłaty

Jednostka miary

Grupa odbiorców

A1

A2/A3

A4

A5

1.

 

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok

54 869,56

44 214,08

55 282,57

26 092,01

rata miesięczna zł/MW/m-c

4 572,46

3 684,51

4 606,88

2 174,33

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową

zł/GJ

13,66 *

13,57 *

13,61 *

7,67 *

 

* Stawki opłat zawierają koszty wynikające z realizacji obowiązku określonego w art. 12, ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

 

Powyższe stawki opłat (netto) nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Wszelkich informacji dotyczących taryfy udziela Biuro Obsługi Klienta w Koninie, tel. (63) 24 97 442 lub (63) 24 97 444 w godz. od 1000 do 1500 każdego dnia roboczego.

 

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Stanisław Jarecki

 

TARYFA DLA CIEPŁA

 NINIEJSZA TARYFA STANOWI

ZAŁĄCZNIK

DO  DECYZJI  PREZESA  URE

z  30  czerwca 2015r.

nr OPO-4210-11(7)/2015/263/XIV/JPi

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów

1. ustawa – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012  r.  poz. 1059; Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238, ,  z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101 i poz. 1662 oraz z 2015 r.  poz. 151 i poz. 478),
2. ustawa o efektywności energetycznej – ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 oraz z 2012 r. poz. 951, poz.1203 i poz. 1397),
3. rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),
4. rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
5. sprzedawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o., ul. Gajowa 1,                 62 - 510 Konin,
6. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
7. odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek,
8. wytwórca – Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A.,
9. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
10. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
11. sieć ciepłownicza nr 1 – sieć zlokalizowana na terenie miasta Konina, zasilana ze źródła ciepła w Koninie, należącego do wytwórcy,
12. sieć ciepłownicza nr 2 – sieć zlokalizowana na Osiedlu Cukrownia Gosławice na terenie Konina, zasilana ze źródła ciepła, należącego do sprzedawcy,
13. instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
14. obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
15. przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z  instalacjami odbiorczymi w obiektach,
16. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
17. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
18. układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
19. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a/ pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b/ utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c/ prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. 

 

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

 1.  przesyłania i dystrybucji ciepła - decyzja nr PCC/51/263/U/2/98/RS z 15 września 1998 r. ze zmianami;
 2.  obrotu ciepłem - decyzja nr OCC/18/263/U/2/98/RS z 15 września 1998 r. ze zmianami.
CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono cztery grupy odbiorców:

Grupa A1 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 1 do indywidualnych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę;

Grupa A2/A3 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 1 do węzłów cieplnych, będących własnością odbiorcy;

Grupa A4 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą  nr 1 do grupowych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę;

Grupa A5 - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 2 do rozdzielaczy w budynkach, będących własnością i eksploatowanych przez odbiorców.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat

 1. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła

L.p.

Stawka opłaty

Jednostka miary

Grupa odbiorców

A1

A2/A3

A4

A5

1.

 

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok

54 869,56

44 214,08

55 282,57

26 092,01

rata miesięczna zł/MW/m-c

4 572,46

3 684,51

4 606,88

2 174,33

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową

zł/GJ

13,66 *

13,57*

13,61*

7,67 *

* Stawki opłat zawierają koszty wynikające z realizacji obowiązku określonego w art. 12, ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

2. Sprzedawca oprócz stawek opłat zawartych w taryfie stosuje w rozliczeniach z odbiorcami opłaty za dostarczone ciepło:

a)    dla grup odbiorców A1, A2/A3, A4  wg cen ustalonych przez wytwórcę ciepła:

           - ceny za zamówioną moc cieplną,

           - ceny ciepła, 

           - ceny nośnika ciepła.

b)   dla grupy odbiorców A5 wg cen ustalonych przez sprzedawcę zgodnie z  §  19-20 rozporządzenia taryfowego.

3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Średnica przyłącza

Jednostka miary

Stawka opłaty netto

20 mm

zł/mb

389,66

25 mm

zł/mb

315,70

32 mm

zł/mb

285,03

40 mm

zł/mb

295,37

50 mm

zł/mb

343,20

65 mm

zł/mb

378,14

Przedstawione w pkt 1 i 3 stawki opłat (netto) nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

CZĘŚĆ V

Zasady ustalania stawek opłat

Stawki opłat określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w § 11, 12, 22- 23 rozporządzenia taryfowego.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie § 7 ust. 8 i  § 25  rozporządzenia taryfowego.

  

CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

 1.  Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
 2. W przypadkach:
 • niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania  przez odbiorcę  warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej,
 • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
 • udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,
 • nielegalnego poboru ciepła, 

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

 1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych stawek opłat.
 3. O zmianach cen wprowadzonych przez wytwórcę ciepła lub zmianach cen wprowadzonych przez sprzedawcę, sprzedawca zawiadomi odbiorców pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen.