Postępowanie na nadzór inwestorski - budowa ciepłowni geotermalnej

Postępowanie PZP 003/2021 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie.

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z rozstrzygniętym konkursem o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19 prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej - [link]
(patrz - "Zamówienia Publiczne")