Postępowanie na nadzór i dozór geologiczny - otwór GT3

Postępowanie PZP 002/2021 Prowadzenie nadzoru i dozoru geologicznego przy realizacji odwiertu Konin GT-3.

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z rozstrzygniętym konkursem o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19 prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej - [link]
(patrz - "Zamówienia Publiczne")